REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

1. Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i naszym wyrazem szacunku do zmarłych. Należy więc na nim zachować ciszę, powagę i porządek.

2. Właścicielem cmentarza jest parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku. Adres Parafii: Ul. Kościelna 15, 86- 070 Dąbrowa Chełmińska, tel.: 52 3816 222. Administratorem Cmentarza jest Proboszcz Parafii.

3. Sprawy dotyczące cmentarza można zgłaszać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś sprawy dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie.

4. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje ofiara z tytułu dzierżawy, tzw. pokładne za miejsce grzebalne na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 10 lat, wnosząc stosowną opłatę. Osoba wnosząca ofiarę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się dysponentem grobu otrzymując pisemne potwierdzenie. Wysokość opłaty ustala administrator parafii wraz z parafialną radą ds. ekonomicznych.

5. Nie przedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym zasadniczo powoduje użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść 12 miesięcy, po czym grób zostaje przekopany, a miejsce staje się wolne do pogrzebania.

6. Można dokonywać wykupienia miejsca, czyli rezerwacji poprzez wniesienie tzw. pokładnego.

7. Na grobach można ustawiać nagrobki, po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10 % od wartości pomnika. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt, napisy oraz wartość pomnika.

8. Aby móc wykonać naprawę grobowca, wymianę płyty lub tablicy grobowej należy uzyskać zgodę administratora przedkładając projekt.

9. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace posiadając pisemne zezwolenie administratora. Klucz do bramy znajduje się u administratora. Powyższe prace należy wykonywać w dni powszednie.

10 Prace przy nagrobkach należy wykonywać tak, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Osoba ustawiająca nagrobek musi bezwzględnie zachować poziom montażu sąsiednich nagrobków (za poziom nagrobka uznaje się poziom fundamentów). W tej materii należy się konsultować z Proboszczem. Przeprowadzający prace dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu.

11. Układanie kostki wokół grobu, budowa ławek, kwietników, sadzenia krzewów i innych elementów ozdobnych NIE jest możliwe ze względu na zakaz konserwatora zabytków, gdyż nasz cmentarz jest wpisany na listę zabytków.

12. Administrator cmentarza obliguje wszystkich opiekujących się grobami, czyli rodzinę lub innych dysponentów do wnoszenia stosownych opłat cmentarnych przeznaczonych na utrzymanie cmentarza, czyli wywóz nieczystości, śmieci, drobne naprawy, ogrodzenia, estetyki itp.

13. Rodzina zmarłego lub dysponenci są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim jego otoczeniu, a także na całym cmentarzu. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które powinny być utrzymane w należytym porządku.

14. Odpady organiczne oraz śmieci – szkło i plastik (tylko cmentarne!) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu lub zabrane i usunięte we własnym zakresie.

15. Stare nagrobki, ziemia, gruz oraz inne elementy z rozbiórki nagrobków powinny być wywiezione przez firmę stawiającą nowe nagrobki.

16. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przypisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).

17. Zakazuje się:

- wjazdu pojazdami mechanicznymi i jednośladami bez zgody administratora z wyjątkiem wózków inwalidzkich i dziecięcych,
 - wprowadzania zwierząt,

- zanieczyszczania cmentarza,

- samowolnego usuwania jak i sadzenia drzew i krzewów,

- spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających,

- słuchania głośnej muzyki i hałasowania.

18. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

 

Regulamin sporządzony na podstawie:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DZ.U. Nr 11, poz. 62) z późniejszymi zmianami z 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)